بازی Yakuza Like A Dragon یک بازی رول پلی جذاب است که توسط سگا منتشر شده است، شما می توانید ترینر این بازی جذاب از این پست دانلود کنید.

 

امکانات:

OPTIONS
Num 1 – Infinite HP
Num 2 – Infinite MP
Num 3 – Infinite Recovery Items
Num 4 – Infinite Status Items
Num 5 – Infinite Battle Items
Num 6 – Infinite Growth Items
Num 7 – Infinite Materials
Num 8 – Infinite Other Items
Num 9 – Set Game Speed
Num 0 – Super Damage/One Hit Kill
Num . – Damage Multiplier

Ctrl+Num 1 – Edit Money

Battle Reward Options

Ctrl+Num 2 – Money Multiplier
Ctrl+Num 3 – Infinite Exp
Ctrl+Num 4 – Exp Multiplier
Ctrl+Num 5 – Infinite Job Exp
Ctrl+Num 6 – Job Exp Multiplier
Ctrl+Num 7 – Infinite Bond
Ctrl+Num 8 – Bond Multiplier

Minigame Options

Alt+Num 1 – Can Quest: Edit Tokens
Alt+Num 2 – Can Quest: Max Score
Alt+Num 3 – Dragon Kart: Edit Tokens
Alt+Num 4 – Dragon Kart: Infinite HP
Alt+Num 5 – Dragon Kart: Freeze AI Karts
Alt+Num 6 – Batting Center: Edit Tokens
Alt+Num 7 – Slot Machine: Edit Tokens
Alt+Num 8 – Shogi: Edit Tokens
Alt+Num 9 – Management: Edit Funds
Alt+Num 0 – Management: Max Employee Happiness
Alt+Num . – Management: Max Shareholder Meeting Command Points