بازی Crusader Kings 3 یک بازی استراتژی است که توسط شرکت پارادوکس انتشار یافته و شما را ساعت ها سرگرم خود خواهد کرد. در این پست ترینر این بازی جذاب را دانلود خواهید کرد.

 

امکانات:

OPTIONS
Num 1 – Edit Health
Num 2 – Edit Gold
Num 3 – Edit Prestige
Num 4 – Max Level Of Fame
Num 5 – Edit Piety
Num 6 – Max Level Of Devotion
Num 7 – Edit Renown
Num 8 – Max Level Of Splendor
Num 9 – Edit Dread
Num 0 – Edit Stress

Edit Selected Character Stats

Ctrl+Num 1 – Diplomacy
Ctrl+Num 2 – Martial
Ctrl+Num 3 – Stewardship
Ctrl+Num 4 – Intrigue
Ctrl+Num 5 – Learning
Ctrl+Num 6 – Prowess