ماد Telekinesis (تله کینزی) برای GTA V به شما این امکان را می دهد تا ماشین ها و افراد را بلند کنید و آن ها را به اطراف پرتاب کنید 🙂

ساخته شده توسط DaveA93 ورژن 0.8 

*فایل TELEKINESIS.lua را در پوشه scripts\addins بریزید.

راهنمای کار با ماد:

(White Text for enable & disable) 
Numpad Multiply : Enabled / Disable Powers 

(Green text for Enable , Red for Disable) 
Numpad 7 :Toggle effecting Pedestrians 
Numpad 9: Toggle effecting Vehicles 


Numpad 5: Lifts entitys Up 
Numpad 0: Slams entitys down 

Numpad 8: Throws entitys in field of effect north 
Numpad 2: Throws entitys in field of effect south 
Numpad 4: Throws entitys in field of effect west 
Numpad 6: Throws entitys in field of effect east 

Numpad 1: Pyrokinesis (if peds selected sets npcs in range on fire / if vehicles selected burns npcs in cars) 

 

نکته: برای اجرای این ماد به LUA Plugin نیاز خواهید داشت.

ویدیویی از این ماد را در اینجا ببینید.

0 0 رای دادن
Article Rating