ماد Realistic Train Mod ساخته شده توسط Stulleman به شما این امکان را می دهد تا در بازی سوار قطار شوید و آن را برانید

نحوه استفاده:

 

  • F to enter/exit train
  • W to throttle up
  • S to throttle down
  • J,K,L to brake Light, Medium or hard respectively
  • Spacebar to change direction (Only works when speed is 0)
  • Numpad 1 to open/close left doors
  • Numpad 3 to open/close right doors
  • Alt + I to reload ini file (Useful if you changed something and you don’t want to restart the game everytime)
  •  

 

0 0 رای دادن
Article Rating