چیت بازی Fall Guys: چیت اسپید هک بازی Fall Guys یک چیت برای افزایش سرعت راه رفتن در بازی Fall guys می باشد. با استفاده ازاین چیت با سرعت بیشتر میتونید در سرتاسر مپ حرکت کنید.

 

نحوه کار:

بازی را اجرا کنید.
چیت را اجرا کنید.

 

دکمه ها: 

R: چیت سرعت معمولی (پیشنهاد می شود)
F1: چیت سرعت سریع
F2: چیت سرعت خیلی سریع 

4.5 2 آرا
Article Rating